شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 1422
بازدید: 707

دوباره اومدیم با یه تابع کاربری دیگه که با این تابع میتونید رنگ چک باکس رو در حالت های عادی، تیک خورده و غیرفعال تغییر بدید

با ما همراه باشید تا در ادامه این تابع کاربردی رو در اختیارتون قرار بدم

تابع کاربردی تغییر رنگ چک باکس :

Sub SetColorTintList(CB As CheckBox,Checked As Int,Enabled As Int,Disabled As Int)

 Dim States(3,1) As Int

 States(0,0) = 16842912  'Checked
 States(1,0) = 16842910  'Enabled
 States(2,0) = -16842910 'Disabled


 Dim Color(3) As Int = Array As Int(Checked,Enabled,Disabled)

 Dim CSL As JavaObject
 CSL.InitializeNewInstance("android.content.res.ColorStateList",Array As Object(States,Color))
 Dim CB1 As JavaObject = CB
 CB1.RunMethod("setButtonTintList",Array As Object(CSL))
End Sub

برای استفاده از کد زیر استفاده کنید :

SetColorTintList(CheckBox1,colors.red,colors.black,colors.gray)

برای مشاهده دیگر توابع کاربری بیسک فور اندروید کلیک کنید